Ông kia nọ được ... sao tôi không? Saint Augustin

Đắc nhân tâm