Ông kia nọ được ... sao tôi không? Saint Augustin

Luyện trí - đức