Ông kia nọ được ... sao tôi không? Saint Augustin

Quẳng gánh lo đi mà sống